Chi tiết bài viết

Đất hiếm nguyên khai

Hàm lượng các kim loại :  Nd, Yb... rất cao. Các mỏ đất hiếm giàu, trữ lượng lớn phân bố khắp 3 miền!

KÊT TỦA ĐẤT HIẾM.