Chi tiết bài viết

Ennzyme S2n là gì?

- EnZyme S2n , thành phần bao gồm đa EnZyme, các phức chất hữu cơ đa kim (macrocyclic complexes) mùn gỗ, vỏ cây, C/N sao chép tự nhiên…

Tái tạo lại đất trồng bởi các tập đoàn vi sinh bản địa, được kích hoạt năng lượng, xúc tác bằng các EnZyme tự nhiên.

 - EnZyme S2n Cải Tạo Đất Tạo điều kiện tối đa cho bộ rễ cộng sinh với các chủng vi sinh bản địa