Chi tiết bài viết

S2n TĂNG PHẨM CHẤT VÀ NĂNG SUẤT

Đất nước được cải tạo, các tập đoàn vi sinh bản địa có ích sinh sôi phát triển mạnh. 

  • Hạt lúa vàng ươm, căng mẩy không có hạt lép.
  • Gạo ăn ngọn thơm đượm vị hơn hẳn
  • Tuyệt đối không dùng thuốc vảo vệ thực vật, thuốc diệt ốc...